Connect with us

Impressum

THEMELUES
Shoqëria për veprimtari informative botuese, marketing dhe shërbime
BOULEVARD SHPKNJP Shkup

DREJTUES
Albrim HOXHA

ADRESA
Rruga “Mito Haxhivasilev Jasmin”, nr. 30-2/11
1000, Shkup, Maqedoni e Veriut
Tel: + 389 74 222 612

EMAIL ADDRESS
info@in7.tv

REDAKSIA

Albrim Hoxha
Agron Shaqiri
Gëzim Aqifi