Connect with us

Qëndrime

Merxhan Dauti: Gjykata më pamundëson përdorimin e gjuhës shqipe

Published

on

Avokati Merxhan Dauti perms një reagimi të lëshuar në redaksinë e in7.tv ka akuzuar autoritetet e drejtësisë në vend për, siç shprehet ai, I është pamundësuar përdorimi I gjuhës shqipe në séance gjyqësore, edhe pse një gjë e tillë është e lejueshme sipas kushtetuës së Maqedonisë së Veriut.

Reagimi I avokatit Merxhan Dauti në formë integrale:

Të nderuar,

Duke ju drejtuar me nderime të larta, më lejoni t’i kushtojmë vëmendje shkeljeve sundimit të ligjit me të cilin ballafaqohem si në një proces para Gjykatës Penale Themelore në Shkup.

Para së gjithash do të theksoja që për Republikën e Maqedonisë së Veriut, si një vend kandidat për anëtarësimin në BE është e domosdoshme për të siguruar përmbushjen e plotë të kritereve të Kopenhagës, si një kusht për anëtarësimin e plotë në BE.

Sidoqoftë, kjo nënkupton ekzistencën e institucioneve që garantojnë sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe të drejtat e minoriteteve ose në rastin e RMV – të drejtat e komuniteteve.

Arsyeja që po Ju drejtoj juve, është t’Ju paralajmëroj për shkelje serioze të këtyre parimeve nga Kryetari Seancës Gjyqësore për çështjen KOK 53/17 në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, ku gjykatësi Stavrev, i cili veprimet e mia, kufizon të drejtën time për të përdorur gjuhën shqipe, si gjuhë amtare për përdorim zyrtar në procedurat gjyqësore, në kundërshtim me ndryshimet e amandamenteve V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 9 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, të cilat kanë si pasojë rrezikimin e së drejtës së mbrojtjes (mbrojtur me nenin 6 paragrafi 3 të evropian të drejtave të njeriut) dhe shkelje esenciale të procedurës penale.

Sipas nenit 51 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriut, të gjithë janë të detyruar të respektojnë Kushtetutën dhe ligjet. Më lejoni të citoj disa nga ligjet që më japin të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe në proceset gjyqësore. Sipas nenit 2 të Ligjit për gjykatat është parashikuar që:

• Gjykatat, gjykojnë dhe bazojnë vendimet e tyre sipas Kushtetutës, ligjeve dhe traktateve ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën.

• Gjykatësit në ushtrimin e ligjit mbrojnë liritë dhe të drejtat e njeriut. Më tej, neni 8 i LPK parashikon që:

• Gjuha zyrtare në procedurën penale është gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik i saj.

• Gjuhë tjetër zyrtare e folur nga të paktën 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj i përdorur në procedurë në përputhje me ligjin. Neni 9 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve përcakton:

• Në çështjet gjyqësore, administrative, ekzekutive, sanksionet, procedurat paragjyqësore dhe hetimore, procedurat penale dhe kundërvajtet, proceset gjyqësore dhe jashtë gjyqësore, si dhe proceset e tjera gjyqësore, prokuroritë publike dhe të gjithë organet, organet dhe institucionet e tjera, përdorin gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe gjuhën që flitet të paktën 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj.

• Të gjitha procedurat nga paragrafi (1) i këtij neni zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e tij cirilik dhe në gjuhën që flitet së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj nëse një gjyqtar, prokuror publik, palë ose pjesëmarrës tjetër në procedurë është një person që flet një gjuhë të cilën flasin të paktën 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

• Të gjitha vendimet, aktet e shkruara dhe të tjera që rrjedhin nga procedurat e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, do të miratohen dhe nxirren në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe gjuhën që flitet nga të paktën 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj nëse një gjykatës, prokuror publik, palë ose pjesëmarrës tjetër në procedurë është një person që flet një gjuhë të cilën e flasin të paktën 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

• Institucionet nga paragrafi (1) i këtij neni janë të detyruar të sigurojnë përkthimin e të gjitha dokumenteve dhe materialeve të nevojshme, si dhe përkthimin e njëkohshëm ose paralel të deklaratave dhe dëgjimeve në punën ose procedurat që po zhvillohen.

• Mos-sigurimi i përkthimit të të gjitha dokumenteve dhe materialeve të nevojshme, d.m.th. mosdhënia e një përkthimi të njëkohshëm gjatë gjithë rrjedhës së procedurës përbën një shkelje të konsiderueshme të procedurës. Më tej në pajtim me nenin 23 paragrafët 4 dhe 5 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe me kusht që:

• Brenda një viti, dispozitat e ligjeve të tjera janë harmonizuar me dispozitat e këtij ligji.

• Në rast mosrespektimi të dispozitave të këtij ligji me dispozitat gjuhësore të një ligji tjetër, autoritetet janë të detyruar të zbatojnë dispozitat e këtij ligji.

Të nderuar,

Duke marrë parasysh një dispozitë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriut dhe Ligjit për Gjykatat, dhe veçanërisht një dispozitë në Ligjin e Procedurës Penale, e cila përcakton që një gjuhë tjetër zyrtare e thënë nga të paktën 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj do të përdoret në përputhje me ligjin.

Duhet të theksoj se ligji i përmendur në LPP është Ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili është në fuqi dhe përcakton më tej që në rast mosrespektimi të dispozitave të këtij ligji me dispozitat e tjera gjuhësore në veçanti Autoritetet, përfshirë gjykatat, janë të detyruar të zbatojnë dispozitat e këtij ligji.

Prandaj, kur zbatohen dispozitat për përdorimin e gjuhës nga Ligji për Procedurën Penale, gjykata është e detyruar të zbatojë dispozitat e Ligjit për përdorimin e gjuhës. Me këtë rast, dua të theksoj se asnjë rregullore në Republikën e Maqedonisë Veriut nuk parashikon ndonjë trajtim ose zbatim të ndryshëm të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i RMV, as në shumicën me të cilën kanë të bëjnë, as në çështjen / fushën që ata rregullojnë. Të gjitha ligjet në RMV kanë një vlefshmëri të barabartë ligjore dhe zbatim të detyrueshëm.

Prandaj, Ligji për përdorimin e gjuhëve është një ligj që gjykata në këtë rast të veçantë është i detyruar ta zbatojë, të mos veprojë sikur të mos ekzistonte në qarkullimin ligjor dhe të shkaktojë pasoja të dëmshme dhe shkelje të të drejtave të mbrojtjes.

Në procedurat e KOK 53/17 sipas nenit 9 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, si mbrojtës i njërës prej të pandehurve, unë u parandalova nga Kryetari këshilit z.Ognen Stavrev që të përdor gjuhën time amtare (shqipe) të folur të paktën 20% e qytetarëve të RMV, si gjuhë zyrtare në procedurën penale dhe kështu të mund të veprojë në interesin më të mirë të klientit tim dhe mundësojnë mbrojtje efektive.

Përkatësisht, në pesë seancat dëgjimore, për të cilat jam angazhuar si avokat mbrojtës, nuk ka qenë e mundur që unë të pranojë në shqip të gjitha aktet e shkruara dhe ato të tjera, të cilat deri më tani kanë lindur nga procedimet (me përjashtim të aktakuzës), por nuk kam qenë në gjendje të përkthej njëkohësisht proçesverbalet e seancave, dhe ai nuk më siguroi as procesverbalet e seancave, megjithëse LPP (ligji për procedure penale) parashikon që ajo duhet të bëhet brenda tre ditëve më së voni.

Gjykatësi Stavrev jo vetëm që më privoi nga këto të drejta, por gjithashtu, duke e stërvitur atë ashpër, filloi procedurë disiplinore kundër meje para Dhomës së Avokatisë, dhe në letrën e tij ai nuk përmend aspak dispozitat e Ligjit për gjuhët. Përkatësisht, në këtë rast të veçantë nuk është çështje njohja ose mos njohja e gjuhës maqedonase, por unë dua të ushtroj të drejtat e mia sipas Kushtetutës dhe Ligjit.

Gjithashtu me këtë rast dëshiroj të theksoj se përkundër parashtrimeve të mia me shkrim duke treguar shkeljet e mësipërme dhe duke kërkuar që të lejohem të përdor gjuhën shqipe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës Maqedonisë së Veriut, gjykatësi Stavrev me vetëdije shmang vendimet e tij për të çaktivizuar këtë të drejtë, të regjistrohet në procesverbalin e seancës, duke më penguar kështu që të paraqes një ankesë dhe të ndërmarr ndonjë veprim tjetër juridik. Në këtë mënyrë, duke mohuar të drejtat e garantuara për mua nga neni 9 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve, ekziston një shkelje e konsiderueshme e procedurës e cila lë vend që gjykatat më të larta të rrëzojnë aktgjykimin, domethënë supozime të tilla. Aktgjykimi të jetë subjekt i ankesave pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë sipas nenit 6 paragrafi 3 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke shkaktuar pasoja të paparashikuara në realizimin e qëllimeve dhe funksioneve të gjyqësorit, veçanërisht sigurimin e sigurisë juridike bazuar në rregullin e ligjit. Përveç shkeljes së të drejtës së mbrojtjes, një trajtim i tillë i gjyqtarit, si dhe i Gjykatës Themelore Penale në tërësi nuk krijon të drejtën e pretendimit se Gjykata mundëson zbatimin e vazhdueshëm të parimit të shtetit të së drejtës dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si rezultat i të cilit duke rrezikuar përmbushjen e Kritereve të Kopenhagës si conditio sine qua non në rrugën e RMV për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian.

Këmbëngulja me çdo kusht për të përfunduar një proces gjyqësor sa më shpejt që të jetë e mundur nuk duhet të jetë në kurriz të së drejtës së mbrojtjes. E drejta për kohën e duhur për të përgatitur një mbrojtje mbron të akuzuarin nga një “gjykim i shpejtë” dhe është kundër i së drejtës për gjykim brenda një kohe të arsyeshme nga neni 6 1 1 i Konventës (Kröcher and Möller v. Switzerland, Vendimi i Komisionit; Bonzi kundër Zvicrës), Vendimi i Komisionit).

Gjykata vëren se megjithëse është e rëndësishme të vazhdohet mjaft shpejt, kjo nuk duhet të paragjykojë të drejtat procedurale të njërës prej palëve (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos kundër Rusisë, 540). Sipas praktikës gjyqësore të GJLDNJ-së, një gjykim brenda një kohe të arsyeshme është një kategori relative dhe varet nga një numër faktorësh, por kjo nuk nënkupton që gjykimet zhvillohen me intensitet dhe shpejtësi të madhe të procedurave, por përkundrazi siguron një kohë të arsyeshme që do të ishte mjaft e shpejtë, ose mjaft e gjatë, synojnë të mundësojnë përgatitjen adekuate të të gjithë pjesëmarrësve në procedurë.

Konfirmimi i tendencës për të përfunduar më shpejt këtë gjykim, në kurriz të të drejtave të të akuzuarit, është insistimi i Kryetarit të trupit gjykues për mbajtjen e seancës së fundit, përkundër faktit se njëri nga të akuzuarit kishte një operacion dhe ishte rekomanduar nga një mjek në pushim mjkesor, por jo dhjetë ditë. Këmbëngulja e gjykatësit që seanca të mbahet dhe se i pandehuri i cili ishte operuar duhet të sillet me frikë, kishte efektin e gjakderdhjes në seancë dhe të mos ishte në gjendje të merrte pjesë në mënyrë efektive në mbrojtjen e tij. Me këtë rast, dëshiroj t’Ju informoj se në këtë rast të veçantë nuk mund të ketë statut të vjetërsimin e procesit sepse në përputhje me rregulloret pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai mund të ndodhë vetëm në vitin 2031. Sidoqoftë, perceptimi që autoritetet gjyqësore insistojnë në intensifikimin e procedurave gjyqësore me çdo kusht mund të merret edhe nga letra e Ministres së Drejtësisë, zonja Renata Deskoska, të cilën ajo ia dërgoi Kryetarve të gjykatave më 04.12.2019, në të cilën ajo nënkuptonte gjyqtarët të cilët mund të pushohen nga puna nëse nuk caktojnë seanca dëgjimore aq shpesh.

Sidoqoftë, në këtë rast dinamika është më se e zakonshme dhe sipas raporteve të subjekteve përkatëse që ndjekin çështjet gjyqësore, është e lartë në shkallën e seancave dhe si shembull do të përmend se vetëm në nëntor kemi pasur planifikuar gjashtë seanca dëgjimore. Për këto arsye, unë Ju kërkoj t’i pranoni këto shkelje dhe të ndërmarrni hapa për t’i korrigjuar ato në përputhje me përgjegjësitë tuaja.

Me respekt, Avokat Merxhan Dauti

Continue Reading

Komente

Xhaferi: 22 vjeçarja Viktorija u vra nga drejtësia që e vrau edhe Almirin e vogël

Published

on

By

Arianit Xhaferi në facebook:

22-vjeçarja Viktorija Nikolova nuk është vrarë vetëm nga 24-vjeçari J.Lj. Ajo u vra nga sistemi i drejtësisë, i cili inkurajoi sjellje të tilla të shoferëve që nga koha kur vendosi që Boban Iliç të mos vrasë Almir Aliun, por ai ishte viktimë e një aksidenti automobilistik…

U prefsh ne paqe Viktoria.

Tek ne drejtësia ka kohë që ka vdekur. Ndërsa vetë gjyqtarët dhe prokurorët nuk do të bien viktima të “aksidenteve automobilistike”, do të ketë shumë më tepër Viktoria dhe Almira…

Continue Reading

Kolumna

Artikuluesi artistik i rrenës

Published

on

Është prej mëkateve të mëdha që mos të reagoshë pas rrenës publike! Në një intervistë të botuar në albumin e vet personal, “Hëna e Re”, Shaqir Fetai, veç tjerash, flet edhe për “punët me prioritet” të tij me t’u instaluar partiakisht në krye të BFI-së

Nga Mr. Eset Shaqiri

Po cilat paskan qenë ato “punë me prioritet”?! Nuk ka asnjë punë! Sepse, aksioni politik për komplot dhe puç ishte aq i furishëm sa, si një tërmet fatal i cili as sot e kësaj dite nuk ofron mundësi për sanim të pasojave dhe për adresim të prioriteteve që i ka BFI-ja e Shaqir Fetait!

Nuk ka qenie e gjallë në Maqedoninë e Veriut që nuk e di se si rodhi procesi i instalimt të Shaqir Fetait në krye të BFI-së! Dhe, çuditërtisht, “reisi” i instaluar dhunshëm na paska ardhur në kohën kur Kovid 19 e paska arritur kulmin e përhapjes së vet! Shaqir Fetai nuk paska pasur mundësi të mendojë në punë të tjera, sepse para vetes “paska pasur” masa që OBSH-ja i paska “nxjerrur” që ky ta luftojë pandeminë! A nuk është kjo një përpjekje qyqare e Shaqir Fetait për ta kamufluar paaftësinë e tij totale për t’i prirur një organizate aq të madhe siç është BFI-ja! A nuk është një përpjekje perfide e tij për ta fshehur revoltën e popullit dhe gatishmërinë unanime për ta bojkotuar një BFI të kontrolluar nga vegla të pushtetit anntiislam dhe nga militantët partiakë! OSHB-ja e paska ngarkuar Shaqir Fetain me masa kundër epidemisë?! OSHB-ja dhe Shaqir Fetai! I sëmurë për t’i dhënë vetes peshë! Madje aq mirë i paska respektuar këto masa sa paska arritur që në botë të dëshmojë se cila është “fuqia ndikuese” e BFI-së?

Së pari, OSHB-ja ka rekomanduar masa për çdo ministri shëndetësore në botë, apo për çdo komision shtetëror të formuuar enkas për ta luftuar përhapjen e kësaj pandemie! Tutje, Komisioni shtetëror me në krye ministrin e shëndetësisë, i ka ngarkuar të gjitha institucionet dhe organzatat e vendit që t’i zbatojnë ato rekomandime. Pra, BFI-ja, si të gjitha të tjerat, kanë qenë të obliguara që t’i zbatojnë rekomandimet e këtij Komisioni të cilat ishin të bazuara në rekomandimet e OBSH-së, dhe, së këndejmi, të pushojë Shaqir Fetai duke u lavdëruar lidhur me këtë pandemi, e cila desh e mbyti vetë atë kurse i mori jetë edhe bashkëmendimtarëve të vet! Asnjë nga komunitetet fetare në vend nuk ka raportuar se ka pasur nëpunës të infektuar apo të vdekur nga kjo pandemi. Në BFI-në e Shaqir Fetait ka vluar!

Së dyti, kur u instalua Shaqir Fetai, nuk ishte kulmi, por situata ishte zbutur, ndaj dhe u lejua falja e namazit në xhemat pasi, për herë të parë në historinë e myslimanëve të vendit, ishte ndaluar gati një vit më parë, kur epidemia po përhapej me përmasa shumë tragjike. Kur u instalua Shaqir Fetai në fuqi ishte falja e namazit në xhemat me distancë! Kontributi i Shaqir Fetait ishte zero, ndërkohë që kontributi paraprak ishte konkret! Ish-reisi i tij i kishte pranuar të gjitha masat e Komisionit shtetëror për menaxhim me këtë pandemi, ndërsa kishte nisur edhe aksionin e donimit të mijëra maskave për institucione të ndryshme të vendit. Ky po që është kontribut!

Së treti, nuk është e vërtetë se kjo pandemi e paskësh rrezikuar financiarish BFI-në! Sepse, prezenca e përditshme e xhematit në xhami nuk gjeneron kurrfarë të ardhurash për BFI-në, të paktën nuk do të duhej! Ai u instalua në kohën kur fitri ishte paguar në BFI, por në masë të madhe edhe zeqati! Veç kësaj, ish-reisi i Shaqir Fetait, kishte këmbëngulur që edhe BFI-ja të përfshihej në buxhetet shtetërore të krijuar për lehtësimin e krizave financiare si pasojë e pandemisë. Madje ishte kërcënuar me padëgjueshmëri qytetare, gjë që i kushtoi duke u eliminuar poitikisht dhe zëvendësuar partiakisht me Shaqir Fetain! Në fund, përflitet se kërkesa e ish-reisit që të paguhen me rroga edhe imamët e vendit, u realizu duke u derdhur në xhirollogarinë e BFI-së së Shaqir Fetait mijëra euro, të cilat “efendiu” në fjalë i përdori për ta blerë pakënaqësinë reale duke ua ngritur rrogat disa strukturave të BFI-së. Veç kësaj, u realizu denacionalizimi i disa pronave të Vakëfit, të cilat, u këmbyen në letra me vlerë! Kjo ndikoi që buxheti në BFI të rritet dhe jo se pati ndonjë “aksion gjithëpopullor” për të shprehur kënaqësinë që u instalua në krye të BFI-së Shaqir Fetai. Një interpretim autentik i vakëfit do të konkludonte se sjellja e Shaqir Fetait në raport me Vakëfin është pa dyshim, sjellje e mëkatshme! Vakëfi nuk është lënë që një ditë ta tjetërsojë Shaqir Fetai, duke “e shitur” dhe duke krijuar buxhet për rroga! Vakëfi mund të tjetërsohet e të shitet, por ekskluzivisht për të siguruar të njëjtin vakëf apo edhe për ta shtuar! Të parët tanë nuk e lanë pasurinë e tyre që një ditë Shaqir Fetai të sigurojë rrogë të pamerituar për veten e tij dhe për bashkëmendimtarët e vet!

Shaqir Fetai duhet të jetë i sinqertë me bashkëpunëtorët e vet dhe i devotshëm para Allahut të Gjithëdishëm! Feja nuk bëhet me para: nëse ka rroga ka fe, nëse nuk ka rroga, nuk ka fe! A ia arriti Shaqir Fetai t’i bindë të gjithë bashëmendimtarët e vet, hoxhallarët e vendit, akademikët që, të japin kontributin maksimal të tyre, pa pagesë, për kultivimin dhe praktikimin e fesë së Zotit edhe në kohën kur gjenden para një sprove të madhe të Zotit Fuqiplotë! Shaqir Fetai kur ishte “profesor” në Medresenë Isa Beu” e di fare mirë se si vinin ndihmat popullore nga tërë vendi. Magazja e saj kurrë nuk ka qenë bosh! Mirëmbajtja e Mdresesë ka qenë ekskluzivisht “barrë” e popullit dhe jo e vakëfit, sepse kur ka nisur kjo vatër mësiomore vakëfi ka qenë pothuajjse i tëri i nacionalizuar dhe i uzurpuar! Tani, në kohën e Shaqir Fetait, duhet të vijnë letrat në vlerë nga vakëfi i tjetërsuar që të zhvillohet jeta fetare, pa pasur paraprakisht kurrfarë raporti publik mbi vlerën e këtyre letrave me vlerë, me të vetmin qëllim që të zhduken gjurmët e korrupsionit, të vjedhjes dhe të tjetërsimit të vakëfit, nga një pasuri islame në rroga të bashkëmendimtarëve të Shaqir Fetait. Një ditë, gjithësesi që do të ketë përgjegjësi morale e penale për çdo centimetër të vakëfit të zhdukur e të shfarosur për të siguruar rroga! Dikush ka varfëruar familjen e vet duke e lënë pronën familjare në interes të islamit, ndërsa sot dikush e shet, e shndërron në rroga, e ha këtë pasuri islame për të kënaqur veten dhe familjen e tyre. Dhe këtë fakt mundohet ta fsheh si “ndërgjejësim të myslimanëve” që kontribuojnë financiarisht për të rritur rroga. Vetëm në BFI-në e Shaqir Ftait sigurohen rrogat duke dëmtuar pronën e përbashkët islame në vend! Turp!

Continue Reading

Kolumna

Pasqyra e hipokritit

Published

on

Shaqir Fetai paska dhënë një intervistë në revistën e tij album personal “Hëna e Re” dhe, këtë intervistë e paska zhvilluar me një “ekip gazetarësh”! Me demek, nuk ekziston gazetar që mund të zhvillojë intervistë me Shaqir Fetain, patjetër duhet të jetë “ekip gazetarësh”

Shkruan Jasir Jashari

Një “ekip gazetarësh” që intervistën e titullojnë me “URTËSIA DHE DURIMI NË VEPRIM JANË VIRTYTËSITË TONA”, dëshmojnë se kanë shkruar një intervistë sa për t’ia bërë qejfin Shaqir Fetait i cili edhe më tej po ngelë në anonimitet (ndryshe, nuk do t’ia gabonin emrin sa herë të përflitet në media)! Për cilën urtësi flet Shaqir Fetai? Për të tijën?! Tashmë e ka dëshmuar “urtësinë” e vet dhe, në tradhëti të ketë urtësi kjo as nuk është parë dhe as nuk është dëgjuar! Shaqir Fetai paska thënë “durim në veprim”?! Në veprim ka maturi, ka sinqeritet, ka ndershmëri e besnikëri, ndërsa durimi është fenomen i cili vie në shprehje para çdo veprimi! Durim do të thotë “sabër” o bilmeza!

Një intervistë e kurdisur, e porositur, një bashkëbisedim sa për mastrubim të trurit të tredhur, tepër shumë subjektive, që na del si një pasqyrë që pasqyron ekskluzivisht hipokritët e tipit të Shaqir Fetait! A guxon të fillojë intervista me Shaqir Fetain me pyetjen “Tashmë i bëtë afër një vit e gjysmë në krye të BFI të RMV. Cilat janë përshtypjet Tuaja si njeri i parë i një institucioni kaq të rëndësishëm?”, ndërkohë që hala nuk është përgjigjur në pyetjet e popullit: cili ishte çmimi i tradhëtisë që ia bëri ish-reisit të vet? Kush ia ofroi skenarin e tradhëtisë, pse e pranoi atë tradhëti? Çka fitoi nga ajo tradhëti! Sa kohë më parë e kishte bluar tradhëtinë? Kush i dha sinjal për tradhëti, sepse, një javë më parë e kishte vlerësuar ish-reisin e vet si “figurë markante…”?

Çka pati nevojë Shaqir Fetai që të jetë “njeri i parë”, ndërkohë që gjithnjë ka qenë në krah të të parit? Çfarë pati nevojë Shaqir Fetai për ta rrëzuar të parin ndërkohë që gjithnjë ishte nën sqetullën e të parit? Pse paska pasur nevojë të jetë “i pari”, ndërkohë që reisi i tij kurrë nuk ka marrur vendime pa pëqlimin e Shaqir Fetait, madje edhe atëherë kur ky propozonte me këmbëngulje që t’i largojë nga puna miqte më të ndershëm të “reisit” që i kishin shërbyer edhe si parzmorë pa zhveshjen e së cilës Shaqir Fetai nuk mund t’ia ngulte thikën të parit të vet!
Shaqir Fetai intervistën e fillon duke e nxjerrë në pah një “vlerë” të tij: ai kurrë nuk po u ankuaka për diçka që nuk e arrinë! Dhe, sipas kësaj fraze (“budallain mos e vet se të kallzon vetë”) tashmë Shaqir Fetai e ka arritur atë që ka dashur, ndërsa tani duhet edhe të ankohet se, kush qenë ata që e detyruan në këtë arritje të turpshme! Të paktën të ankohet se pse e lanë instalacion në krye të BFI-së dhe nuk e viktimizuan duke e torturuar si “Krishtin të pafetë”! Sepse, Shaqir Fetai pa pak viktimizim nuk ka se si ta shpreh pafajësinë e tij në tradhëti!
Tutje, Shaqir Fetai thotë se në fillim paska qenë i frikësuar dhe se paska pritur turbllira të mëdha, porse, falë Zotit gjithçka i paska shkuar sikur të jetë hedhur në mjalt. A thua ku do të bie kur do t’i mbarojë mjalti?!

Natyrisht, Shaqir Fetai ka qenë shumë i vetëdishëm për pasojat pas asaj tradhëtie, ka qenë shumë i vetëdishëm se mund të ketë kundërreaksion pas atij veprimi antiislamik që e ndërmori kundër reisit të tij dhe kundër traditës shekullore të BFI-së se kush mund të jetë në krye të saj! Nuk ishte zgjuarësi e Shaqir Fetait fakti që punët rrodhën qetësisht, porse, zgjuarësi ishte e atyreve që u tradhëtuan dhe që ndëshkimin për tradhëti e komplot ia lanë Vetë Zotit! Hakmarrja njerëzore do ta paraqiste Shaqir Fetain martir, ndërsa hakmarrja nga Zoti – çka do ta paraqesë Shaqir Fetain? Këtë më së miri e di Zoti i Madhërishëm! Mallkimi i Tiij mund të vonojë por, një gjë është e sigurtë – Ai kurrë nuk harron për ta ndëshkuar të pabesin!

Në këtë “rrugëtim suksesi” Shaqir Fetai e paska pasur përkrahjen e “bashkëpnëtorëve tanë”! Të kujt janë këta bashkëpunëtorë? Kush janë “bashkëpunëtorët tanë”? Shaqir Fetai nuk është Instiitucion i shërbimeve për të pasur bashkëpunëtorë! Shaqir Fetai këtë rrugëtim e pati me bashkëpunëtorët e vet që vijnë nga e njëjta guzhinë, nga të njëjtat kanale minjësh, sepse, ndryshe nuk do të mund ta realizonin tradhëtinë dhe komplotin që ia bënë “babait” të tyre, e që assesi nuk po ia dalin ta demantojnë faktin që ishin mercenarë e mision anti-BFI!

Shaqir Fetai mendon se kjo “strategji” e tij paska dhënë rezultate konkrete! Shaqir Fetai shantazhin policor, ndërsimin e shërbimeve sekrete, obligimet dhe detyrat ndaj këtyre shërbimeve – të gjitha këto marifetllëqe i paraqet si “strategji të veten”! Nuk ka strategji në botë, nuk ka fuqi në botë, nuk ka plan në botë, nuk ka ideator në botë që, brenda natës i mbedh bashkëpunëtorët për ta ndërmarrur veprimin e puçit dhe të shantazhit. Këtë mund ta bëjnë vetëm bashkëpunëtorët e shërbimeve të cilët, brenda një sekondi i nënshtrohen urdhërit, madje nëse duhet edhe për ta nërkëmbur edhe nderin familjar.

Shaqir Fetai e përfundon përgjigjen e parë duke thënë se puna e tij qenka transparente! Si mund të jetë konspiraconi punë transparente? Si mund të jetë transparente ikja nga pyetjet objektive? Si mund të jetë trasparente shmangia nga debati ngjashëm siç ik djalli prej temjanit? Shaqir Fetai transparente e ka vetëm rrenën, vetëlavdërimin, heshtjen para tradhëtisë dhe errësimin e misionit të tij.

Continue Reading

Aktuale